ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลบ้านพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

(Housingwelfare)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ความเป็นมา
» ค้นหาบ้านพัก (ว่างรอการจัดสรร)
» ขั้นตอนและคำแนะนำ
» เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
» คำสั่งคณะอนุกรรมการ
» Download (เอกสาร)
» Facebook งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
» Facebook มหาวิทยาลัยแม่โจ้
» สถิติข้อมูล (กราฟ)
» ผู้ดูแลระบบ
 
ความเป็นมา
  1. ความเป็นมา
            
            บ้านพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีความเดือดร้อน จำเป็นหรือมีความต้องการที่พักภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักอาศัยให้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย


            งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้มีการทำฐานข้อมูลของผู้ที่พักในบ้านพักของมหาวิทยาลัย เพื่อสำหรับเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น วันเริ่มเข้าพักอาศัย วันสิ้นสุดการเข้าพักอาศัย การเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค และค่าต่างๆ เป็นต้น


            ดังนั้น หากมีระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลบ้านพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็จะสามารถเก็บข้อมูลได้ละเอียดแม่นยำมากยิ่ง และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรได้รับทราบถึงข้อมูลดังกล่าวได้

       
งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053 – 873192 โทรสาร : 053 - 873193